Kirjallinen kysymys E-009852/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Mercosur-sopimus