Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3669/90 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1990 για τα μεταβατικά μέτρα όσον αφορά την ανάμειξη των επιτραπέζιων οίνων στην Ισπανία για το έτος 1991