Saneringsmaatregelen — Besluit inzake een saneringsmaatregel ten aanzien van TRADE UNION MUTUAL INSURANCE CO-OPERATIVE — TUMICO (Bekendmaking overeenkomstig artikel 271 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II))