Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/50 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2018, για την 280ή τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα$