Mål C-552/20: Talan väckt den 23 oktober 2020 – Republiken Malta mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd