Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/626 av den 7 maj 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller uppgifterna om Nordmakedonien i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka vissa varor av fjäderfä får importeras till eller transiteras genom unionen, i samband med Newcastlesjuka (Text av betydelse för EES)