Vec T-462/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2018 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisia („Dumping — Dovozy bicyklov odosielaných z Kambodže, Pakistanu a Filipín — Rozšírenie konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov s pôvodom v Číne na tieto dovozy — Nariadenie (EÚ) 2015/776 — Obchádzanie — Prekládka — Článok 13 ods. 1 a 2 a článok 18 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 [teraz článok 13 ods. 1 a 2 a článok 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036]“)