Υπόθεση T-462/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Απριλίου 2018 — Asia Leader International (Cambodia) κατά Επιτροπής «Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ποδηλάτων που αποστέλλονται από την Καμπότζη, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες — Επέκταση στις εισαγωγές αυτές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Κίνας — Κανονισμός (ΕΕ) 2015/776 — Καταστρατήγηση — Μεταφόρτωση — Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2, και άρθρο 18, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 [νυν άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2, και άρθρο 18, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036]»