Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 338/04