Laki osakeyhtiölain muuttamisesta / Lag om ändring av aktiebolagslagen