Vec T-118/07: Rozsudok Všeobecného súdu z  18. februára 2011 — P.P.TV/ÚHVT — Rentrak (PPT) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PPT — Skoršia obrazová národná ochranná známka PPTV — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“ ]