KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, EIROPADOMEI, PADOMEI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI Otrais progresa ziņojums par ienākumus nenesošu aizdevumu apjoma mazināšanu Eiropā$