Komission asetus (EY) N:o 1505/2006, annettu 11 päivänä lokakuuta 2006 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse lammas- ja vuohieläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin yhteydessä suoritettavista vähimmäistarkastuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)