Asia C-284/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 7.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Office national de l’emploi (ONEm) v. M, sekä M v. Office national de l’emploi (ONEm) ja Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC) (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 45 ja SEUT 48 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 15 artiklan 2 kohta — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 67 artiklan 3 kohta — Sosiaaliturva — Osa-aikatyöstä saatavien tulojen täydentämiseen tarkoitettu työttömyyskorvaus — Etuuden myöntäminen — Työskentelykausien täyttyminen — Vakuutus- tai työskentelykausien yhteenlaskeminen — Toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneiden vakuutus- tai työskentelykausien huomioon ottaminen)