P8_TA(2017)0416 Tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) P8_TC1-COD(2015)0225 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag