P8_TA(2017)0416 Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) P8_TC1-COD(2015)0225 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 października 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/… zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych