P8_TA(2017)0416 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. lokakuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 2015/0225(COD)) P8_TC1-COD(2015)0225 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. lokakuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta