P8_TA(2017)0416 Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (COM(2015)0473 — C8-0289/2015 — 2015/0225(COD)) P8_TC1-COD(2015)0225 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber