Komission asetus (ETY) N:o 87/91, annettu 14 päivänä tammikuuta 1991, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2641/80 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tietyistä kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 19/82 muuttamisesta