Υπόθεση C-120/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 15 Φεβρουαρίου 2019 — X κατά College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV