Komission ilmoitus glyfosaatin EU:n tasolla yhdenmukaistetusta luokituksesta ja merkinnästä annetun Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon saapumispäivästä