Υπόθεση C-682/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 6 Νοεμβρίου 2018 — LF κατά Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH