Asia T-59/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.2.2012 — Saksa v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka koskevat päättynyttä jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä — Jäsenvaltiolta peräisin olevat asiakirjat — Tutustumisoikeuden myöntäminen — Jäsenvaltion etukäteissuostumus)