Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 116/2011 av den 21 oktober 2011 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet