Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n sääntelyjärjestelmän mukaisista markkina-analyyseistä (kolmas raportti) - Lisätoimet sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden lujittamiseksi {SEC(2010)659}