Lieta C-576/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. novembrī — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste