2011/633/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 15 päivänä syyskuuta 2011 , rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 6383) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti