Ειδική έκθεση αριθ. 16/98 σχετικά με την εκτέλεση των πιστώσεων των διαρθρωτικών δράσεων για την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 188 Γ, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ)