Komission lausunto Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla Eurooppa-neuvoston päätöksestä, jossa puolletaan Espanjan hallituksen perussopimuksiin esittämien Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien muutosten tarkastelemista