Ilmoitus avoinna olevasta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) pääjohtajan virasta (palkkaluokka AD 15), Bryssel (Euroopan yhteisöjen henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 12 artiklan 2 kohdan kanssa) — KOM/2010/10255