Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/985, 12. veebruar 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 seoses põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite keskkonnamõjule ja mootori võimsusele esitatavate nõuetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/96 (EMPs kohaldatav tekst)