Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων και των κινητήρων τους και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)