Делегиран регламент (ЕС) 2018/985 на Комисията от 12 февруари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства и техните двигатели и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/96 на Комисията (Текст от значение за ЕИП.)