Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1203/2012 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2012 , για τη χωριστή πώληση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής στην Ένωση Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ