Zaak F-85/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 — Rossi Ferreras/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsjaar 2001/2002 — Loopbaanontwikkelingsrapport — Uitvoering van arrest houdende nietigverklaring — Gevolgen van intrekking van handeling — Bepaling van doelstellingen)