Komission asetus (EY) N:o 1418/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai IIIA lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)