Προσφυγή που ασκήθηκε στις 9 Μαρτίου 2011 από την VTM Fundmanagement AG κατά της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ (Υπόθεση E-6/11)