Lieta C-476/17: Tiesas (virspalāta) 2019. gada 29. jūlija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — Informācijas sabiedrība — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana — Semplošana (sampling) — 2. panta c) punkts — Fonogrammu producents — Reproducēšanas tiesības — “Daļēja” reproducēšana — 5. panta 2. un 3. punkts — Izņēmumi un ierobežojumi — Tvērums — 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts — Citāti — Direktīva 2006/115/EK — 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Izplatīšanas tiesības — Pamattiesības — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 13. pants — Humanitāro zinātņu brīvība)