Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 2ας Ιουνίου 2020 σχετικά με τη ματαίωση της υποβολής ορισμένων εκθέσεων αναφορικά με ενέργειες που πραγματοποιούνται και μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει των συστάσεων ΕΣΣΚ/2014/1 και ΕΣΣΚ/2015/2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ/2020/10) 2020/C 205/07