Решение на Европейския съвет за системен риск от 2 юни 2020 година относно отмяната на някои доклади за действия и мерки, предприети съгласно препоръки ЕССР/2014/1 и ЕССР/2015/2 на Европейския съвет за системен риск (ЕССР/2020/10) 2020/C 205/07