2012/795/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012 , jäsenvaltioilta edellytettävien, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU täytäntöönpanoa koskevien tietojen tyypistä, muodosta ja antamistiheydestä (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 9181) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti