Komisijas Regula (EK) Nr. 904/2008 ( 2008. gada 17. septembris ), ar ko nosaka analīžu metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri vajadzīgi, lai piemērotu eksporta režīmu precēm, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (Kodificēta versija)