Komission asetus (EY) N:o 904/2008, annettu 17 päivänä syyskuuta 2008 , perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomia tavaroita koskevan vientijärjestelmän soveltamiseksi tarvittavista määritysmenetelmistä ja muista teknisluonteisista säännöksistä (Kodifioitu toisinto)