ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2218/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 1996 για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού