Elävien eläinten ja tuoreen lihan tuontia unioniin koskevat vaatimukset ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. maaliskuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta (KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))#P7_TC1-COD(2009)0146 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. maaliskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2010/EU antamiseksi luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta