ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 660/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 1995 για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνει αποδεκτή η αίτηση που υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 1995 για άδειες εισαγωγείς αυγών και κρέατος πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συμφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία