Mål C-623/19 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 17 september 2020 – Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda mot Europeiska kommissionen (Överklagande – Talan om ogiltigförklaring – Beslut om indrivning av en skuld – Exekutionstitel – Res judicata – Antagande av ett beslut som utgör exekutionstitel i den mening som avses i artikel 299 FEUF för att driva in bidrag som beviljats genom avtal – Bidragsavtal som ingåtts inom ramen för ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007 – 2013))