Vec C-623/19 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 17. septembra 2020 – Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda/Európska komisia (Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Rozhodnutie o vymáhaní dlhu – Exekučný titul – Právna sila rozhodnutej veci – Prijatie rozhodnutia, ktoré predstavuje exekučný titul v zmysle článku 299 ZFEÚ na účely vymáhania dotácií poskytnutých na základe zmluvy – Dohoda o dotácii uzavretá v rámci rámcového programu pre inováciu a konkurencieschopnosť)