Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan toimenpiteitä, joista säädetään neuvoston päätöksessä 2011/235/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2012/168/YUTP, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 359/2011, sellaisena kuin se on muutettuna Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 264/2012