Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004 , eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä